Thay đổi Wallpaper của màn hình đăng nhập

Start\Run\Regedit

HKEY_ USERS\.DEFAULT\Control Panel\Desktop

Double click Wallpaper, tại Value data nhập đường dẫn và tên tập tin bitmap (BMP) muốn dùng làm nền

VD: C:\Windows\hinhnen.bmp

Restart

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: