Mua nghĩa

Mạnh Thường Quân nhà giàu có, cho vay mượn nhiều. 1 hôm sai Phùng Hoan sang đất Tiết đòi nợ. Lúc sắp đi, Phùng Hoan hỏi: “Tiền nợ thu được, có định mua gì về không?”

Mạnh Thường Quân nói: “Ngươi xem trong nhà ta còn thiếu thứ gì thì mua”

Khi đến đất Tiết, Phùng Hoan cho gọi dân lại bảo rằng: “Các ngươi công nợ bao nhiêu, Thường Quân đều cho cả”. Rồi đem văn tự ra đốt sạch

Lúc về, Phùng Hoan thưa với Mạnh Thường Quân rằng: “Nhà tướng công châu báu đầy kho, chó ngựa đầy chuồng, người đẹp đầy nhà, không còn thiếu thứ gì nữa. Chỉ còn thiếu 1 cái “nghĩa”, tôi trộm phép đã vì tướng công mua về”

Mạnh Thường Quân nghe nói thế, cũng không hỏi gì đến tiền

Sau Mạnh Thường Quân bị bãi quan về ở đất Tiết, dân đất Tiết nhớ đến ơn xưa ra đón rước đầy đường. Mạnh Thường Quân bấy giờ mới ngoảnh lại bảo Phùng Hoan rằng: “Trước tiên sinh vì tôi mua “nghĩa”, nghĩa ấy ngày nay tôi mới trông thấy”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: