Kẻ bất chính

Nước Sở có người có 2 vợ. Vợ cả và vợ lẽ cùng đẹp, cùng xinh

Anh láng giềng ghẹo người vợ cả. Người vợ cả giận và mắng thậm tệ. Anh láng giềng lại ghẹo người vợ lẽ, người vợ lẽ bằng lòng và đi lại

Không bao lâu, người chồng chết. Anh láng giềng liền sang giạm hỏi người vợ cả

Có kẻ hỏi rằng: “Người vợ cả trước đã mắng anh, người vợ lẽ vốn có tình với anh, soa bây giờ anh lại lấy người vợ cả?”

Anh ta đáp: “Lúc người ta còn là vợ người, thì thích kẻ tư tình với mình; lúc người ta đã là vợ mình thì thích kẻ không tư tình với ai. Kẻ trước đã tư tình với tôi thì rồi ai đó cũng tư tình được, thiên hạ ai cũng là chồng nó được. Cho nên bây giờ tôi không lấy nó”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: