Học trò biết học

Công Minh Tuyên đến học thầy Tăng Tử. Ở nhà thầy đã 3 năm mà không mấy khi đọc sách

Thầy Tăng Tử hỏi: “Ngươi đến đây học đã 3 năm nay, ta xem ý ngươi không mấy khi học tập sách vở như các anh em là tại làm sao?”

Công Minh Tuyên nói: “Thưa thầy, con vẫn học, con thấy thầy ở trong nhà, trước mặt song thân lúc nào cũng hiếu thuận hòa nhã, cho đến giống vật như chó mèo, thầy cũng không quở mắng bao giờ; thầy ứng tiếp bạn bè cung kính ung dung, rất có lễ độ, kẻ dở người hay ai nấy đều nể phục; thầy ở triều đình, đối với kẻ dưới bề ngoài rất là nghiêm trọng, mà trong bụng rất là nhân từ, không có ý hại ai bao giờ. 3 điều ấy con lấy làm vui lòng mà mãi làm không được. Con đâu dám không học mà ở cửa nhà thầy”

Tăng Tử nghe đoạn tạ lại Công Minh Tuyên và nói: “Ta nay lại không bằng nhà ngươi”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: