Dung người được báo

Vua Trang Vương nước Sở cho các quan uống rượu. Trời đã tối, đang lúc rượu say, đèn nến bỗng bị gió thổi tắt. Trong lúc ấy, có 1 viên quan thừa cơ kéo áo cung nữ. Người cung nữ nắm lấy, giật đứt giải mũ, rồi tâu với vua rằng: “Có kẻ kéo áo ghẹo thiếp. Thiếp giật được giải mũ. Xin cho thắp đèn ngay để khám xem ai đứt giải mũ thì chính là kẻ ghẹo thiếp…”

Vua gạt đi nói: “Thôi! Không làm gì! Cho người ta uống rượu, để người ta say, quên cả lễ phép, lại nỡ nào vì câu chuyện đàn bà mà sỉ nhục người ta!”

Rồi lập tức ra lệnh rằng: “Ai uống rượu với quả nhân hôm nay mà không say đến dứt đứt giải mũ là chưa được vui”

Các quan theo lệnh, đều dứt đứt giải mũ cả. Nên suốt tiệc hôm ấy được vui vầy ổn thỏa.

2 năm sau, nước Sở đánh nhau với nước Tấn. Đánh luôn năm trận, mà trận nào cũng thấy 1 viên quan võ liều sống, liều chết xông ra trước mà đánh rất hăng, làm cho quân Tấn phải lùi. Vì thế mà quân Sở được. Trang Vương lấy làm lạ cho đói viên quan ấy hỏi:

“Quả nhân đãi nhà ngươi cũng như mọi người, cớ sao nhà ngươi lại hết lòng giúp quả nhân khác người như vậy?”

Viên quan thưa rằng: “Thần rắp tâm muốn đem tính mệnh để hiến nhà vua đã lâu. Mãi đến giờ mới gặp dịp báo đền nghĩa xưa, thực là my cho thần lắm…Thần là Tưởng Hùng, chính là người trước bị dứt giải mũ mà nhà vua không nỡ làm tội ấy…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: