Mặt trời xa, gần

Khổng Tử đi chơi ra phía Đông, thấy 2 đứa bé cãi nhau, hỏi tại làm sao, thì 1 đứa nói rằng:

“Tôi thì tôi cho mặt trời lúc mới mọc ở gần ta hơn, về trưa ở xa ta hơn”

Còn 1 đứa nói: “Tôi thì tôi cho mặt trời lúc mới mọc ở xa ta hơn, về trưa ở gần ta hơn”

Đứa trước cãi: “Mặt trời lúc mới mọc to như cái bánh xe, đến giữa trưa nhỏ như cái bát ăn, thế chẳng phải tại xa ta mới nhỏ, gần ta mới to là gì?”

Đứa sau cãi: “Lúc mặt trời mới mọc thì mát mẻ, đến giữa trưa thì nóng nực, thế chẳng phải tại gần ta mới nóng, xa ta mới mát là gì?”

Khổng Tử nghe nói, không giải quyết được ra làm sao

Hai đứa bé liền cười bảo: “Thế thì cho ông là người học rộng hiểu nhiều thế nào được!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: