Hà Bá lấy vợ

Dân đất Nghiệp có tục mỗi năm góp tiền mua 1 người con gái ném xuống sông để Hà Bá lấy vợ. Sự mê tín ấy đã có lâu ngày, không ai phá nổi.

Lúc ông Tây Môn Báo đến làm quan ở đấy, ông thân hành ra đứng làm chủ lễ cưới cho Hà Bá. Trước mặt đông đủ các bô lão, hào trưởng, ông đồng bà cốt, ông cho gọi người con gái đến. ông xem mặt xong, phán rằng: “Người con gái này không được đẹp!Ta nhờ bọn ông đồng xuống nói với Hà Bá xin hoãn lại hôm khác, để tìm người đẹp hơn”. Ông lập tức sai lính khiêng 1 ông đồng quăng xuống sông

1 lúc, ông nói: “Sao lâu thế này!”. Rồi ông bảo đám bà cốt xuống nói hộ. Lập tức sai lính bắt 1 bà cốt ném xuống sông

1 lúc, ông nói: “Sao không thấy tin tức gì cả! Chừng lũ đồng cốt xuống nói không nên lời, dám phiền các cụ bô lão đi giúp cho”. Lại lập tức sai lính lôi 1 cụ vứt xuống sông

1 lúc, ông nói: “Sao mãi không thấy về thế này! Bọn đồng cốt, bô lão dễ đi cũng không được việc. Phải nhờ đến bậc hào trưởng mới xong”.

Lúc bấy giờ bao nhiêu người đều xám xanh mặt lại, van lạy xin thôi, Tây Môn Báo nói: “Để thong thả ta xem đã…”. Mọi người run như cầy sấy. 1 chốc ông mới bảo: “Thôi tha cho, thế là Hà Bá không lấy vợ nữa rồi”.

Thành thử từ đấy dân đất Nghiệp không dám nhắc đến chuyện Hà Bá lấy vợ nữa.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: