Không thêm các tập tin mới mở vào My Recent Documents trên trình đơn Start

Start\Run\Regedit

HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\

Policies\Explorer

Tạo DWORD (hoặc sửa đổi giá trị hiện có) với tên NoRecentDocsHistory

0: thêm tập tin mới mở vào My Recent Documents

1: ko thêm tập tin mới mở vào My Recent Documents

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: