Can vua bỏ rượu

Vua Cảnh Công nước Tề hay uống rượu, có bận say luôn mấy đêm liền, xao lãng cả việc nước. Huyền Chương can nói:

“Nhà vua uống rượu say sưa như thế, hạ thần xin can, nhà vua không nghe, hạ thần xin tự tận”.

Ngay lúc ấy Án Tử vào yết kiến vua. Vua bảo: “Huyền Chương can ta bỏ rượu, không thì y tự tận. Nếu ta nghe, thì ta hóa ra non, nếu ta không nghe nhỡ Huyền Chương chết, thì cũng đáng tiếc”

Án Tử nói: “May lắm! May Huyền Chương gặp được nhà vua, chớ như vua Kiệt, vua Trụ thì chết mất rồi, còn đâu sống được đến bây giờ nữa!”

Cảnh Công nghe nói, tỉnh ngộ, từ hôm đó chừa rượu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: