Cái được cái mất của người làm quan

Khổng Miệt là cháu Khổng Tử, Bật Tử Tiện là học trò Khổng Tử, 2 người cùng làm quan 1 thời.

Khổng Tử qua chơi Khổng Miệt, hỏi rằng:

“Từ khi ngươi ra làm quan được những điều gì, mất những điều gì?”

Miệt thưa: “Từ khi tôi ra làm quan chưa được điều gì, mà đã mất 3 điều: Việc quan bận, không còn thời giở học tập, vì thế mà học vấn không tấn tới; bổng lộc ít, không đủ chu cấp cho họ hàng, vì thế mà họ hàng không thân thiết; công việc nhiều, không thể đi thăm người đau, viếng người chết vì thế mà ăn ở với bầu bạn không được trọn vẹn”

Khổng Tử nghe nói, không bằng lòng

Sau ngài đến chơi Bật Tử Tiện, lại hỏi như Khổng Miệt

Tiện thưa: “Từ khi tôi ra làm quan chưa mất điều gì, mà đã được 3 điều: Những điều trước học nay đem ra thực hành vì thế học càng rõ; bổng lộc dù bạc, cũng có thể chu cấp ít nhiều cho họ hàng vì thế mà họ hàng càng gần; việc quan tuy bận song cũng bớt được ít thời gian đi thăm người đau, viếng người chết, vì thế mà bầu bạn càng thân”

Khổng Tử nghe nói khen rằng: “Tử Tiện thật là người quân tử”.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: