Lý Huyền Cố (Ngư Huyền Cơ)

 

Dịch cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang.
(Bảo vật vô giá dễ tìm, khó kiếm được người xứng đôi)

ngu-huyen-co

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: