Em ứ lấy chồng

Em ứ lấy chồng công an đâu Pháp luật luôn luôn ở trong đầu Đêm về hai đứa đang yên giấc Giật mình anh hỏi giấy tờ đâu! Em ứ lấy chồng phi công đâu Máy bay lượn lượn ở trên đầu Đêm về hai đứa đang yên giấc Giật mình anh hỏi toạ độ đâu! Em ứ lấy chồng bộ đội đâu Mũ cối luôn luôn đội trên đầu Đêm về hai đứa đang yên giấc Giật mình anh hỏi bắn vào đâu! Em ứ lấy chồng IT đâu Máy tính luôn luôn ở trong đầu, Đêm về hai đứa đang yên giấc Giật mình anh hỏi: Ổ MỀM đâu !!!!

                             (Hai mảnh gửi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: