21193

Trong một tiết học cô giáo hỏi các học sinh – “Các em thích con số nào nhất” – Có nhiều học sinh trả lời với nhiều con số khác nhau – Riêng Tèo là người trả lời sau cùng – “Thưa cô : em thích nhất là số 21193” – Cô giáo hỏi sao em lại thích số đó – Tèo trả lời “thưa cô con số đó rất có ý nghĩa” – Ý nghĩa gì:cô giáo hỏi ? – Thưa cô : 21193 có nghĩa là “nếu 2 người cùng làm chung 1 việc trong 1 giờ thì sau 9 tháng sẽ có một người thứ 3”
(Nguyễn Ngọc Bằng gửi)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: