Lưu Bị cấm rượu

Thời Tam Quốc, Lưu tiên chủ ra lệnh cấm rượu rất nghiêm, chỉ cần có giấu dụng cụ nấu rượu cũng bị xử chém rồi. Một hôm, Giản Ung theo hầu tiên chủ lên lầu, thấy 1 cặp nam nữ thanh niên đi với nhau, liền tâu:

“Bọn này sắp làm bậy, sao không trói lại”.

Lưu Bị hỏi:

Sao biết?

Giản thưa:

Chúng đều có dụng cụ để gian dâm, sao lại không biết

Tiên chủ nghe ra, cười lớn, rồi bỏ lệnh cấm rượu trên.

       (Truyện tiếu lâm TQ, Lê Văn Đình dịch)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: