Tạ Đạo Uẩn

Tạ Đạo Uẩn sống vào đời nhà Tấn (265-419). Lúc nhỏ đã nổi tiếng thông minh, có tài biện luận. Sau, Tạ Đạo Uẩn kết duyên cùng Vương Ngưng Chi cũng là 1 nhà nho lỗi lạc đương thời. Làm vợ Vương, nàng thường thay chồng tiếp khách văn chương, luận bàn thi phú. Nàng là con người hoạt bát, thông suốt nhiều vấn đề, lập luận vững chăc làm nhiều tay danh sĩ đương thời phải thán phục.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: