Hầu Phu Nhân

Tùy Dạng Ðế Dương Quảng tại vị, hoang dâm vô độ, xa xỉ cùng cực. Vua xây hành cung khắp nơi, lại bắt hàng nghìn mỹ nữ trong thiên hạ nhốt vào trong đó để hành lạc, Hầu Phu Nhân chính là 1 trong số hàng ngàn cung nữ đó mà suốt cả cuộc đời cũng chưa hề gặp được Tùy Dạng Ðế, cuối cùng buồn tủi mà chết. 1 tài nữ mỹ lệ ra đi trong lẳng lặng chỉ để lại cho đời mấy vần thơ:

Xuân nhật khán mai

Thiết băng vô tiêu nhật, quyển liêm thời tự tần

Đình mai đối ngã hữu liên ý, tiên lộ chi đầu nhất điểm xuân.

《春日看梅》

  砌雪无消日, 卷帘时自颦。

  庭梅对我有怜意, 先露枝头一点春。

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: